BP023-Çelik Kaynakçısı Belgelendirme Programı

1.AMAÇ Bu belgelendirme programı, kaynakçı adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
2.ŞARTLAR
3.ÖLÇME DEĞERLENDİRME Çelik kaynakçısı (Seviye 3) belgelendirme programına göre, adaylar; belgelendirme amacıyla yapılacak teorik ve pratik sınavına tabi tutulurlar. Adayların belge almaya hak kazanmaları için tüm sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.
3.1. Yazılı Sınav Başvurusu alınan adaylar, MAVİ BELGE’NİN tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler. Sınav soru sayısı ilgili standardın belirttiği sayıdan az/çok olamaz. Sınav süresi soru başına 1 dakika olarak verilir. Adaylar bu süre için de sınavlarını tamamlamak zorundadır. Sınavlar kamera eşliğinde gerçekleştirilir. Tüm adaylar sınav değerlendiricilerin sınav öncesi okuyacağı kurallara uymak zorundadır. Kimliği olmayan adayların sınava alınması mümkün değildir. Adayların başarılı olması için sınavlarda 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI ulusal yeterliliğinin ön gördüğü başarı puanlarını almaları ve yeterliliğin atıf yaptığı standartlara göre başarı sağlamaları gerekmektedir.
3.2. Pratik SınV Standartta belirtilen kaynak yöntemlerinden (elektrik ark, tig,..) biri veya birkaçı tercih edilebilir. Standarda uygun bir şekilde hazırlanmış olan parçalar aday tarafından punto atılarak veya kelepçe kullanmak suretiyle uygun pozisyona getirilerek sabitlenir.
Daha önceden hazırlanmış pWPS/WPS doğrultusunda adayın kaynağı yapması sağlanır. Uygulama sırasında akım, gerilim, kaynak hızı, kutuplama, elektrot çap ve tip uygunluğu kontrol edilir. Temel değişkenlerden birinde farklılık olması durumunda kaynak yapılmasına müsaade edilmez. Değerlendirme ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir;
 İlave malzemeler, söz konusu kaynak yöntem ve pozisyonlarına uygundur.
 Sınav parçasının boyutları standarda uygun olarak hazırlanır.
 Esas metal, ilave metal ve diğer yardımcı malzemeler standartta yer alan koşullara uyumludur.
 Parçanın kaynak ağzı geometrisi ve kaynak parametrelerinin yeterlilik sınavı için kullanılan malzeme kalınlığı ve kaynak yöntemi gerçeğe en uygun olacak şekilde seçilerek, kaynakçının kaynak yönteminin belirtilen ayrıntılarını izlemesi sağlanır.
 Sınav parçaları, sınav yapan ve adayın kontrolünde kodlanır.
 Sınav parçasının kaynağı için gerekli süre, üretim anında gerekli olan süreye eşit olarak tanınır.
 Kaynakçılar sınavı geçtikleri takdirde, aynı şekilde testteki kaynak tekniği ve hızları ile imalat ve montaj kaynaklarını da yapar.
 Kaynakçının kapak pasosu hariç diğer pasolardaki küçük hataları taşlayarak veya imalatta kullanılan başka herhangi bir yöntemle düzeltmesine izin verilebilir. Bunun için, sınav değerlendiricisinin onayı olmalıdır.
 Uygulama sonrasında test parçası TS EN ISO 5817’ye göre değerlendirilir. Değerlendirmeyi MAVİ BELGE sınav değerlendiricisi yapar.
 Görsel muayene sonucu başarılı olan adayların test parçalarına TS EN 9606-1:2012 Tablo 13’te belirtilen yöntemlerle Tahribatsız ve Tahribatlı testler uygulanır. Tüm muayene sonuçları F112-Çelik kaynakçısı sınav değerlendirme formuna yazılır.
 11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI SEVİYE 3 yeterliliğine göre başarı kıstaslarını sağlayan adaylar sertifika almaya hak kazanır.
4.BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ  Kaynakçı, yeterli görüldüğü kaynak yönteminde sürekli olarak çalışıyorsa; geçerlidir. Kaynakçı kaynağa 6 aydan uzun süre ara vermemelidir.
 Kaynakçı yeterlilik aldığı sınavın teknik koşullarına genel olarak uyumlu olmalıdır.
 Kaynakçının yapmış olduğu kaynaklar tahribatsız muayene yöntemleriyle devamlı olarak kontrol edilmelidir.
Kaynakçı belgesine sahip adayın gözetim denetimleri 6 aylık periyodlarla kontrol edilerek onaylanıyorsa,
Yukarıda belirtilen şartlara uyulduğu takdirde,
a) Kaynakçı yeterlilik belgesi sertifikada belirtilen tarih itibariyle 3 yıl geçerlidir. Kaynakçı Belgesinin uzatımı tekrar sınav yapılarak gerçekleştirilebilir.
b) Kaynakçı yeterlilik belgesi sertifikada belirtilen tarih itibariyle 2 yıl süreyle geçerli olur. 2 yıl sonunda da tüm şartlar sağlanmış ise belge 2 yıl daha uzatılır. (Belge uzatımı için başvuru, belge geçerlilik süresinin bitimine kadardır. Belge geçerlilik tarihinden sonra yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.)
c) Kaynakçı yeterlilik belgesine sahip olan adayın aşağıdaki şartların tamamını sağlaması halinde yeterlilik belgesi süresiz olarak geçerlidir.
 Kaynakçı belgesine sahip aday sürekli aynı imalatçıda (işletmede) çalışıyorsa,
 İmalatçı TS EN ISO 3834-2 veya TS EN ISO 3834-3 belgesine sahipse,
Kaynakçı belgesine sahip olan adayın görev aldığı imalatçı; uygulama standartlarına uygun kalitede kaynak yaptığını dokümante etmelidir.
5.GÖZETİM SIKLIĞI Belgelendirilen Çelik Kaynakçısının 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması gerekmektedir.
6.BELGE YENİLEME Belge süresi sona eren veya belgesi iptal edilenler yeniden sınava alınır. Belgelendirme süreci ilk başvuru gibi işletilir. Fakat gerekli evraklarda bir değişiklik yoksa tekrar aynı evraklar istenmez. Başvuru veya sınav esnasında adayın fiziksel durumunda, işi yapmasına engel bir durum varsa sağlık raporu istenir.
7.PROGRAMI ONAYLAYAN KURUL MAVİ BELGE Program Kurulu
8.PROGRAMI GELİŞTİRECEK KURUL MAVİ BELGE Program Kurulu
9.PROGRAMIN GEÇERLİLİĞİ MAVİ BELGE Program Kurulu; ilgili standartları, kalite dokümanlarını, gelişen teknolojileri ,sektör ihtiyaçlarını inceler. Her sene toplanıp programı, programla ilgili yapılan faaliyetleri değerlendirir. Programda değişiklik ihtiyacı görülürse, ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikleri gerçekleştirir. Değişikliklerin onaylanmasıyla geçerli kılınan program, onaylanan haliyle MAVİ BELGE’ nin ve ilgili tarafların kullanımına sunulur.
10.REFERANS ALINAN DÖKÜMANLAR  11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3
 TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı-Ergitme Kaynağı-Bölüm 1: Çelikler
 TS EN ISO -5817
 T10 Yazılı Sınav Yapma Talimatı
 T11 Uygulama Sınavı Yapma Talimatı
 P06 Belgelendirme Prosedürü
 F54 Sınav Yeri Uygunluk Formu
 F112-Çelik Kaynakçısı Sınav Değerlendirme Formu
11.ONAY TARİHİ 26.06.2016

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]